Om Rådet for Sikker Trafiks persondatapolitik

I Rådet for Sikker Trafiks persondatapolitik beskrives hvordan Rådet for Sikker Trafik anvender de personoplysninger, du efterlader dig, når du benytter vores hjemmeside og services. Se nærmere om registrering af persondata nederst på denne side.

Generelt skal du være opmærksom på, at du som internetbruger efterlader dig elektroniske spor. Rådet varetager udelukkende ideelle interesser og har således ingen kommerciel interesse i de oplysninger, som du efterlader. Vi bruger alene data til at lære, og for at gøre vores services bedre.

Rådet for Sikker Trafik anerkender behovet for at beskytte oplysninger, som gives via digitale tjenester. Som udgangspunkt gemmer vi ikke personhenførbare oplysninger. Kun hvis vi har brug for at svare dig eller at henvende os til dig for at følge op på en sag, registreres data. Vi bruger aldrig dine oplysninger til andet end det, du har givet os lov til.

I forbindelse med tilmelding til nyhedsbreve, events og konkurrencer, køb eller bestilling i vores webshop mv. kan du blive bedt om indtaste personlige oplysninger.

Informationerne er tilgængelige for udvalgte medarbejdere og vil blive behandlet med fuld respekt for din anonymitet.

Du kan til enhver tid blive slettet gennem henvendelse til relevant kontaktperson.

Din færden på sikkertrafik.dk

Rådet for Sikker Trafik har løbende adgang til statistiske oplysninger om besøgende på sikkertrafik.dk. Det er ikke muligt at genkende enkelte personer ud fra disse oplysninger.

Oplysningerne anvendes til at forbedre opbygningen af vores hjemmeside og til at målrette annoncering af Rådets indsatser på relevante annonceplatforme, herunder Facebook.

Når du siger "ja, tak!" til at modtage et nyhedsbrev, samler vi dine informationer ind og bruger dem til at opnå et større kendskab til dig og dine interesser i fht. sikker trafik. Informationerne analyserer vi, så vi kan forbedre vores service til dig.

Indsamling ved henvendelse i en konkret sag

Ved henvendelse til Rådet for Sikker Trafik via internettet i forbindelse med et konkret spørgsmål vil din henvendelse blive gemt elektronisk.

For kommuner og skoler der benytter undervisningsmaterialer

Persondata og Gåprøve, Lille Cyklistprøve, Cyklistprøven, Talknuser, Skolepatrulje, Testpiloter og 360

Når du og dine elever benytter undervisningsmaterialerne skal I bruge jeres personlige login (UNI-login).

Rådet gemmer ingen personlige oplysninger om dig eller dine elever (Cyklistprøven undtaget - se herunder).

Persondata og Cyklistprøven

Når du og dine elever benytter Cyklistprøve skal I bruge jeres personlige login (UNI-login).

For at lette dit arbejde som lærer, knytter vi dit login til den cyklistprøverute som du har bygget. Når du logger på senere, fx året efter, vil den rute du har bygget, være nem at finde og benytte igen. Oplysninger om dig og den rute du har brygget er det eneste personhenførbare data som gemmes.

Databehandleraftale

Rådet har udarbejdet en databehandleraftale til vores samarbejdspartnere i Kommuner og skoler.

Databehandleraftalen er fremsendt til alle kommuner og kan derudover rekvireres ved at skrive på databehandleraftale@sikkertrafik.dk.

Lukning af Sikker Cyklist

Sikker Cyklist lukkes endeligt juli 2019. Herefter behandles ingen persondata i fbm. anvendelsen af Rådets undervisningsmaterialer. 

Deltagelse i spørgeskemaundersøgelser, fokusgrupper og interviews

For at få viden om effekten af vores tiltag, og for at afdække holdninger, viden og adfærd i trafikken laver Rådet for Sikker Trafik løbende undersøgelser, prætest og evalueringer. Formålet er at forbedre det forebyggende arbejde, og at skabe nye indsigter omkring trafiksikkerhed.

Rådet for Sikker Trafik bruger kun din data til de formål vi har oplyst dig om. Med mindre andet aftales, slettes personlige oplysninger senest tre måneder efter undersøgelsens færdiggørelse.

Formidlingen af resultaterne fra en undersøgelse eller evaluering vil aldrig ske på personniveau. Hvis resultaterne af en undersøgelse bliver videregivet til 3. part, vil det altid være i anonymiseret form, og din personlige deltagelse vil ikke kunne identificeres.

Hvis din deltagelse honoreres, er du selv ansvarlig for at opgive dit honorar til SKAT jf. SKATs vejledning om "Gaver fra andre end den nærmeste familie".

Se i øvrigt Rådets persondatapolitik her på siden.

Konkurrencer udbudt af Rådet for Sikker Trafik

Medmindre andet anføres gælder følgende generelle konkurrencebetingelser:

Konkurrencen udbydes af Rådet for Sikker Trafik, Lersø Parkallé 111, 2100 København Ø, tlf. 3916 3939, info@sikkertrafik.dk.

Konkurrenceperioden, udtrækningstidspunktet og præmien vil fremgå af konkurrencens hjemmeside eller andre relevante kommunikationsprodukter. Konkurrencen er ikke købsbetinget.

Du deltager i konkurrencen ved at følge konkurrencens anvisninger og ved at afgive dine kontaktoplysninger. Du kan kun deltage én gang. Vi trækker lod blandt alle, der deltager.

Lodtrækningen finder sted umiddelbart efter konkurrencen lukker. Vinderne af konkurrencen får direkte besked via e-mail, telefon eller Facebook. 

Som vinder er du forpligtet til at respondere inden for 48 timer, ellers går præmien til en anden. I så fald, trækkes der lod blandt deltagerne i konkurrencen. Præmierne kan ikke ombyttes til kontanter eller andre varer.

Når du deltager i konkurrencer udbudt af Rådet for Sikker Trafik accepterer du, at vi gemmer dine kontaktoplysninger (se også persondatapolitik). Deltageroplysninger slettes efter præmieoverrækkelsen og senest tre måneder efter konkurrencens afslutning.

Ved begrundet mistanke om snyd forbeholder Rådet for Sikker Trafik sig retten til at udelukke deltagere fra lodtrækningen.

Ansatte hos Rådet for Sikker Trafik samt medlemmer af disses husstande må ikke deltage i konkurrencer udbudt af Rådet for Sikker Trafik.

Rådet for Sikker Trafik forbeholder sig ret til uden varsel at ændre i konkurrencebetingelserne.

Persondatapolitik

Der er i EU og Danmark indført nye regler med ”Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 for håndtering af personoplysninger. Reglerne er på mange områder en videreførelse af eksisterende lovgivning, men på nogle områder er reglerne strammet væsentligt. 

Denne persondatapolitik finder anvendelse i hele Rådet for Sikker Trafik, samt for samarbejdspartnere, der udfører opgaver på vores vegne. Politikken sætter rammerne for, hvordan vi behandler personoplysninger om kunder, medarbejdere, leverandører, samarbejdspartnere og andre. Politikken skal anvendes i sammenhæng med Rådets GDPR-program, herunder Rådets IT-strategi.

Det er den øverste ledelse, der har det endelige ansvar for, at Rådet for Sikker Trafik efterlever gældende regler for beskyttelse af personoplysninger, herunder Persondataforordningen. Den øverste ledelses rolle er at foretage dokumenterede ledelsesmæssige beslutninger om beskyttelsen af personoplysninger i Rådet for Sikker Trafik.

Den daglige leder er ansvarlig for, at formålene med behandling af personoplysninger inden for dennes område, samt at retningslinjerne til understøttelse af politikken, er kommunikeret klart og tydeligt til medarbejderne.

Vi udviser altid ansvarlighed, når vi behandler personoplysninger. Det gør vi bl.a. ved at dokumentere: 

 • de beslutninger, vi træffer  
 • de foranstaltninger og aktiviteter, vi udfører 
 • de retningslinjer og kontroller, vi implementerer om behandlingen af personoplysninger. 

Endvidere sørger vi aktivt for at holde os opdaterede i henhold til denne politik, samt kravene i underliggende bilag og retningslinjer som der henvises til i teksten. 

Såfremt behandlingen foretages på baggrund af et indhentet samtykke fra den registrerede, sikrer vi, at samtykket er afgivet frivilligt og er formuleret i et let forståeligt sprog, så den registrerede ikke er tvivl om, hvad der gives samtykke til. Endvidere sikrer vi, at samtykket er afgivet ved en aktiv handling, således at den registrerede fx skal klikke ok, skrive under eller lign. for at acceptere samtykket.

Herudover sikrer vi, at den registrerede bliver oplyst om, at samtykket altid kan trækkes tilbage.

Vi sikrer den registreredes rettigheder ved bl.a. at behandle dennes personoplysninger på en åben og oplyst måde. Det betyder, at vi oplyser den registrerede om, at vi behandler dennes personoplysninger, samt om hvordan, så den registrerede har mulighed for at gøre sine rettigheder gældende.

Herudover hjælper vi den registrerede med at udøve sine rettigheder, og vi håndterer den registreredes anmodning om at gøre sine rettigheder gældende, hvad enten vi skal efterkomme den registreredes anmodning eller ej. Når vi kommunikerer med den registrerede, gør vi det i en kortfattet form og i et klart og letforståeligt sprog.

Nedenfor er listet, hvilke rettigheder vi hjælper den registrerede med, såfremt de anmoder om det:

 • Indsigt i de behandlinger af personoplysninger, vi foretager om denne
 • Berigtigelse, såfremt personoplysningerne er forkerte eller mangelfulde
 • Sletning af de personoplysninger vi behandler
 • Begrænsning af behandlingen af personoplysninger
 • Udlevering af personoplysninger eller overførsel internt eller til eksternt selskab
 • Behandling af indsigelse mod behandling af personoplysninger.

Vi videregiver ikke personoplysninger til samarbejdspartnere eller andre eksterne organisationer, medmindre den registrerede har givet samtykke til dette, eller vi er retligt forpligtet til at videregive personoplysningerne.

Såfremt vi er dataansvarlige, sikrer vi, at alle databehandlere, vi benytter, kan stille de fornødne sikkerhedsgarantier for behandling af personoplysninger. Endvidere sikrer vi, at de er instrueret i, hvordan de må behandle personoplysninger på vores vegne, samt at der er indgået en databehandleraftale, der lever op til kravene i de gældende regler.

Såfremt vi er databehandlere, sikrer vi, at vi kun behandler personoplysninger under instruks fra den dataansvarlige.

Rådet for Sikker Trafik foretager løbende overvågning af sine privatlivsforpligtelser, herunder overordnede konsekvensanalyser og risikovurderinger. Konsekvensanalysen skal hjælpe med at fastlægge de foranstaltninger, vi påtænker, kan imødegå disse risici. Såfremt de påtænkte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger ikke kan imødegå risiciene i tilstrækkelig omfang, rådfører vi os hos Datatilsynet, inden vi foretager behandling af personoplysningerne.

Der foretages dog ikke konsekvensanalyser i videre omfang da behandlingen af persondata ikke er mere omfattende end at der ved overordnede vurderinger kan indsættes passende foranstaltninger.

Vi sikrer, at der opretholdes et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau både teknisk og organisatorisk ved behandling af personoplysninger.

På baggrund af den udarbejdede risikoanalyse og konsekvensanalyse definerer vi, hvilket sikkerhedsniveau og hvilke sikkerhedstiltag, der skal være implementeret for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, når vi behandler personoplysninger.

I den forbindelse overvejer vi følgende forhold:

 • Brugen af pseudonymisering, kryptering og anonymisering.
 • Sikring af fortrolighed og integritet.
 • Systemernes tilgængelighed og modstandsdygtighed (robusthed).
 • Muligheden for at kunne genskabe tilgængelighed og adgang til behandlede personoplysninger inden rimelig tid (backup).
 • De identificerede risici, som behandling af personoplysninger indebærer, såsom hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring eller uautoriseret videregivelse af eller adgang til de behandlede personoplysninger, som kan føre til fysisk, materiel eller immateriel skade.

Såfremt der skulle ske et brud på persondatasikkerheden, anmelder vi det uden unødig forsinkelse og senest 72 timer, efter vi har opdaget det, til Datatilsynet. Hvis det er usandsynligt, at bruddet indebærer en risiko for de registreredes rettigheder eller frihedsrettigheder, er vi ikke forpligtet til at anmelde det.

Hvis bruddet sandsynligvis vil indebære høj risiko for de registreredes rettigheder eller frihedsrettigheder, underretter vi endvidere de registrerede om bruddet uden unødig forsinkelse og oplyser om, hvad konsekvensen for dem er.

Såfremt Datatilsynet skulle foretage tilsyn eller rette henvendelse til Rådet for Sikker Trafik, sikrer det øverste ledelsesniveau, at de får den efterspurgte og rette information, herunder fortegnelserne over behandlingsaktiviteter.

Endvidere sikrer vi, at vi til enhver tid overholder de tidsfrister, som Datatilsynet måtte stille i forbindelse med et tilsyn eller en henvendelse.

Handelsbetingelser ved køb i webshop

Ordrer tillægges udgifter til porto. Priserne er ekskl. moms.

Fortrydelse: 14 dage efter du har modtaget varen. 

Ekspeditionstiden er 6 til 7 hverdage fra vi modtager ordren.

Vi tager forbehold for ændringer.

Har du spørgsmål eller kommentarer, kan du skrive til Dorte Borg, dob@sikkertrafik.dk